31 października 2022

Usługi księgowe

Realizacja usług księgowych odbywa się poprzez:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie wszystkich wymaganych prawnie deklaracji
  • przekazywanie innych informacji i sprawozdań dla urzędów
  • przygotowanie zestawień danych dla zarządzania finansami
  • przygotowywanie salda konta Spółki do 10-ego dnia następnego miesiąca, po zakończeniu każdego miesiąca,
  • prowadzenie bieżącej windykacji należności,
  • wystawianie faktur